برنامه غذایی

ایام هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبهجمعه
صبحانهپنیر گردوپنیر خیارتخم مرغ گوجهپنیر خیار گوجهپنیر گردوتخم مرغ گوجهپنیر خیار
نهار قلبیشوید پلو ماهی کبابی/
چلو جوجه کباب
چلو حسینی گوشت
زرشک پلو با مرغ
سبزی پلو با ماهی/
چلو کباب دو رنگ
زرشک پلو با مرغ /
چلو میکس چرخی
چلو جوجه دو رنگ
چلو حسینی گوشت
شوید پلو ماهی کبابی/
چلو کباب میکس
چلو جوجه ماستی
نهار دیابتیخوراک ماهی کبابی/
خوراک جوجه کباب
خوراک حسینی گوشت

خوراک مرغ
سبزی پلو با ماهی/

خوراک کباب دو رنگ
خوراک مرغ
خوراک میکس چرخی
خوراک جوجه دو رنگ خوراک حسینی گوشتخوراک ماهی
خوراک میکس چرخی
خوراک جوجه ماستی
دورچین 1.لیمو/خرما/زیتون/ ماست
2کدو/نخود فرنگی/کلم زعفرانی/ماست
1. لیمو/سیب زمینی کره ای / هویج/کدو/جعفری ساتوری تزئین غذا/ماست
2. کرفس پخته/لیمو /هویج /ذرت/ماست
1.لیمو/خرما/زیتون/ فلفل دلمه نگینی
2/ذرت/ نخود فرنگی/ گوجه گیلاسی/ماست/لیمو
1. گل کلم/هویج/نخودفرنگی/ ذرت/ماست/لیمو
2 لیمو/لوبیاسبز/ زیتون/گوجه / /ماست
1کدو/نخود فرنگی//ماست /لیمو
2.لیمو/ذرت/ تزئین با جعفری خرد شده
1.لیمو/خرما/زیتون/ فلفل دلمه نگینی/
2. لیمو/لوبیاسبز/ زیتون/گوجه / /ماست /
کدو/نخود فرنگی /ماست /لیمو
پیش غذاسوپ ورمیشلسوپ شیرسوپ ورمیشلسوپ شیرسوپ سبزیجاتسوپ ورمیشلسوپ ورمیشل
شام دیابتیخوراک حسینی مرغ/
خوراک کباب کوبیده نگینی
خوراک رولت مرغ/
خوراک میکس چرخی
خوراک جوجه ماستی
خوراک حسینی گوشت
خوراک کوبیده نگینی
سبزی پلو با ماهی
خوراک کباب دو رنگ
خوراک مرغ (حسینی)
خوراک کوبیده لبنانی
خوراک حسینی مرغ/
خوراک کوبیده لبنانی با جعفری ساتوری
دورچین1.کدو/لوبیاسبز/ ذرت/ماست/لیمو
2.گوجه کبابی/لیمو / کدو/ذرت/ماست
1.لیمو/لوبیاسبز/هویج/گوجه / /ماست
2.لیمو/لوبیاسبز/ زیتون/گوجه /ماست
1.کدو/لیمو/هویج/ سیب زمینی کره ای/ماست
2.لیمو/سیب زمینی کره ای/هویج/کدو/جعفری ساتوری تزئین غذا/ماست
1.گوجه کبابی/ کدو//ماست/لیمو
2. لیمو/خرما/زیتون/ فلفل دلمه نگینی
1./کدو/گوجه گیلاسی/ماست/لیمو
2./ کدو/ گوجه گیلاسی/ماست/لیمو
1.گوجه کبابی/ کدو/ذرت/لیمو /ماست
2. کدو/لوبیاسبز/ ذرت/ماست/لیمو
/لیمو گوجه کبابی/ کدو/سیب زمینی کره ای/ماست
پیش غذاسوپ سبزیجاتسوپ ورمیشلسوپ سبزیجاتسوپ ورمیشلسوپ شیرسوپ سبزیجاتسوپ سبزیجات

TOP