معرفی پزشک و کارشناس IPD

به منظور رفاه حال بيماران غير ايراني ، واحد IPD با پزشك مسئول ،جناب آقاي دكتر آرش معين الدين جهت ارائه خدمات درماني به شرح زير درين مركز فعاليت مي كنند.

  • ويزيت بيمار در ساعت اول بستري
  • هماهنگي با پزشك جراح و گرفتن دستور اوليه
  • هماهنگي با پرستار و دفتر پرستاري جهت اقدامات
  • پاراكلينيك و مشاوره هاي بيمار در سريعترين زمان ممكن
  • ويزيت روزانه مريض
  • هماهنگي با پزشك معالج جهت اماده كردن خلاصه پرونده و مدارك مريض به زبان انگليسي
  • پيگيري اتفاقات اورژانسي كه ممكن است در طي 24 ساعت براي بيمار اتفاق بيفتد.
  • ارائه اطلاعات كافي به بيمار در مورد نحوه شكايت و روند درمان بيمار
TOP