آنژیوگرافی

 

 
 

یک روش تشخیصی تخصصی جهت بررسی عروق کرونر و تعیین میزان انسداد عروق می باشد.
صرفایک روش تشخیصی بوده و منجر به باز شدن عروق نمی شود و در حقیقت بر اساس ضایعات عروقی مشاهده شده ، روش درمان انتخاب می شود.