آنژیوگرافی

 

 
 

این بخش در طبقه سوم قرار گرفته که با ارائه خدماتی چون آنژیو گرافی عروق قلب ،عروق مغز ،آنژیوگرافی و آنژیو پلاستی اطفال و بزرگسالان ،پیس میکر موقت و دائم ،گذاشتن فیلتر داخل وریدی و ... پاسخگوی بیماران محترم می باشد.

یکی از روش های درمان بیماری های عروقی قلب آنژیوپالستی و بالون می باشد که در این مرکز توسط پزشکان متخصص مطرح در سطح شهر انجام می شود.
در این روش درمانی پس از آنژیوگرافی و تشخیص رگ درگیر و محل گرفتگی با استفاده از کنترلهای مخصوص وارد کرونر شده و پالک ایجاد شده را خارج می شود و در صورت لزوم و بنا به صالح دید پزشک معالج جهت جلوگیری از گرفتگی مجدد فنر یا استنت در داخل رگ تعبیه می شود.