تست ورزش

تست ورزش دستگاهی تشخیصی است که تغییرات نهفته نوار قلبی را از طریق تحميل ورزش و فعالیت بدنی شدید به فرد آشکارمی،سازد. امکان مونیتورینگ دایم بیمار حین تست ورزش و حضورپزشک متخصص قلب و پزشك مقيم ccu در هنگام انجام این روش تشخیصی و وجود تجهیزات کافی برای موارد غیر قابل پیش بینی و همجواری این قسمت با اورژانس قلب از خصوصیات واحد تست ورزش بیمارستان سینا است.

TOP