ارزش ها و اهداف

 

 

بیانیه ارزش ها

 

 
در مسیری گام نهادیم بی پایان، زیرا که تعهد، کیفیت و تخصص را پایانی نیست، امادر این مسیر پر فراز و نشیب همواره و در هر شرایطی خود را متعهد به پاس داشت ارزش های زیر می دانیم:
- کسب رضایت خداوند متعال و توکل به ذات اقدس الهی در همه امور و همه احوال
- رعایت ارزش های انسانی و اخلاق حرفه ای در برخورد با کلیه مراجعان
- رعایت اصول ایمنی در تجهیزات و خدمات برای کارکنان و گیرندگان خدمت
- رعایت حقوق بیماران و تکریم ارباب رجوع
- جلب رضایمندی کارکنان، پزشکان و سهامداران
- تلاش برای بهبود مستمر در سازماندهی، روش های اجرایی و فرآیندهای کاری
 

 

ارزش ها

 

 
جموع قوانين ثابت و غير متغيري است که کل استراتژي ها بر مبناي آنها شکل گرفته و در تمام طول زمان اجرا، با تکيه و نگاه بر آنها استراتژيها به اجرا گذاشته مي شوند.
در مسیری گام نهادیم بی پایان، زیرا که تعهد، کیفیت و تخصص را پایانی نیست، امادر این مسیر پر فراز و نشیب همواره و در هر شرایطی خود را متعهد به پاس داشت ارزش های زیر می دانیم:
- کسب رضایت خداوند متعال و توکل به ذات اقدس الهی در همه امور و همه احوال
- رعایت ارزش های انسانی و اخلاق حرفه ای در برخورد با کلیه مراجعان
- رعایت اصول ایمنی در تجهیزات و خدمات برای کارکنان و گیرندگان خدمت
- رعایت حقوق بیماران و تکریم ارباب رجوع
- جلب رضایمندی کارکنان، پزشکان و سهامداران
- تلاش برای بهبود مستمر در سازماندهی، روش های اجرایی و فرآیندهای کاری
 

 

اهداف

 

 
در نهایت اهداف کلی و اختصاصی بیمارستان به صورت زیر مورد تایید قرار گرفت:

ارتقاء مستمر کیفیت خدمات

هدف 1: ارتقای عملکرد پرسنل بیمارستان
هدف2: اجرای استاندارد های اعتباربخشی
هدف3: ارتقاء خدمات پزشکی-پرستاری
هدف 4: کاهش هزینه های بیمارستان
هدف 5: بهسازی محیط فیزیکی بیمارستان
هدف 6:ارتقاء و سالم سازی محیط زیست
هدف 7:ارتقاء سلامت بیمار،جامعه،کارکنان و محیط بیمارستان
 

 

بهبود رضایتمندی و ایمنی بیماران و کارکنان

 
 
هدف 1: افزایش ایمنی بیمار
هدف2:افزایش ایمنی کارکنان
هدف3: افزایش رضایتمندی بیمار
هدف 4: افزایش رضایتمندی کارکنان
هدف 5: ارتقاء سطح بهداشت و کنترل عفونت های بیمارستانی
هدف 6: کاهش عوارض اعمال جراحی تهاجمی