مدیریت داخلی

خانم دکتر فاطمه نصراصفهانی

  • کارشناس امور بیمارستانی در بیمارستان امام خمینی سمیرم
  • مسئول اجرای استانداردهای در حیطه درمانی تجهیزاتی و فضای فیزیکی بیمارستان سیدالشهدا
  • کارشناس امور بیمارستانی در بیمارستان و مرکز قلب سینا از سال ۱۳۸۷

سوابق مدیریتی

  • عضویت در هیئت مدیره شرکت خدمات بهداشتی درمانی کیان طب زاینده رود در سال ۱۳۸۷
  • عضو هیئت مدیره و مدیر پلی کلینیک تخصصی مریم از سال ۱۳۸۹
  • مدیریت بیمارستان و مرکز قلب سینا از سال ۱۳۸۹ تاکنون

مدرک تحصیلی

  • کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  • دکترای مدیریت آموزشی

راه ارتباطی

  • آدرس ایمیل royanasr620@gmail.com
TOP