مدارک پزشکی

بخش مدیریت اطلاعات سلامت شامل واحد های: پذیرش، آمار، کدگذاری بیماری ها واقدامات درمانی، بایگانی و اسکن مدارک پزشکی و واحد پاسخگویی به مراجعین متقاضی مدارک و اسناد پزشکی می باشد. مدارک پزشکی (Medical record or Health record) سندی قانونی است که نشان دهنده تاریخچه ي پزشکی بیماران و مراقبتهای انجام شده ي آنان می باشد.
اطلاعات موجود در اسناد و مدارک پزشکی جهت ارائه به بیماران ،پزشک معالج، موسسات مراقبت های بهداشتی، مراجع قضایی، شرکتهای بیمه،محققین و وزارت بهداشت کاربرد دارد. محتویات مدارک پزشکی محرمانه بوده و در صورت درخواست بيمار با تاييد مراجع قانوني بر اساس مقررا ت داخلي بيمارستان،‌ در روزهاي زوج از ساعت 8 الي 14در اختيار درخواست كننده قرار مي گيرد.

TOP