کنترل عفونت

عفونتهای بیمارستانی روز به روز اهمیت بیشتری یافته و نظام سلامت کشورها را به چالشی جدی فرا می خواند؛ افزایش بیمارستان ها، ظهور بیماریهای بازپدید و نوپدید، افزایش روزافزون مقاومت های میکروبی و نیاز به خدمات متنوع پزشکی بروز عفونتهای ناشی از خدمات درمانی را اجتناب ناپذیر می سازد.
لذا واحد کنترل عفونت با اهداف کلی زیر ارائه خدمات می کند:

  • کاهش مرگ و میر، ابتلاء به عفونت های بیمارستانی
  • کاهش هزینه های بیمارستانی از طریق کاهش میانگین بستری و کاهش مداخلات درمانی
  • تامین حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه و رضایتمندی آنان از طریق کنترل عفونت های بیمارستانی
  • واحد کنترل عفونت بیمارستان سینا واقع در ساختمان اداری طبقه همکف و ساعت ارائه خدمات از 7:30 صبح الی 14:30 بعدازظهر می باشد.مراجعین می توانند با شماره داخلی 567 بااین واحد ارتباط تماس بگیرند.

کبری اکبرپور

مسئول کنترل عفونت

TOP