بهداشت حرفه ای

مهندس ماندانا آقامیر

مسئول بهداشت محیط

واحد بهداشت حرفه ای در ساختمان اداری بیمارستان طبقه اول واقع شده است .

 • انجام معاینات بدو استخدام ودوره ای کارکنان جهت شناسایی اولیه وزودهنگام شاغلین مشکوک به بیماریهای ناشی از کارومعاینات بازگشت به کار که عمدتا با هدف ارزیابی تناسب جسمانی وروانی درکارکنان مبتلاء به بیماری بعد ازاتمام استعلاجی وقبل ازبازگشت مجددبه کار از وظایف واحد بهداشت حرفه ای می باشد.
 • تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كاربا همكاري ساير اعضای مصوب، تهیه صورت جلسات، پيگيري صورت جلسات مربوطه مطابق آئین نامه مربوطه وارسال یک نسخه صورت جلسات به مراجع قانوني شامل ادارات کار و مراکز بهداشت مربوطه
 • تدوين خط مشي، استراتژي و اهداف واحد بهداشت حرفه اي بيمارستان همسو بااستراتزی وخط مشی بیمارستان
 • همكاري در تدوين و اجرای برنامه مديريت بحران و بلایا و شرکت در کمیته های مرتبط در بيمارستان
 • ارزیابی ریسک عوامل زيان آور شغلي و تحليل نتايج ارزيابي و ارائه راهكارهاي كنترلي بر اساس اولويت بندي ريسك
 • ارزیابی ریسک عوامل زيان آور شغلي و تحليل نتايج ارزيابي و ارائه راهكارهاي كنترلي بر اساس اولويت بندي ريسك
 • تدوين شناسنامه بهداشت حرفه ای بيمارستان شامل نقشه جامع بيمارستان و مكان يابي واحد ها، تهيه ليست كليه مشاغل موجود ،شناسایی وگردآوری فرايندها و شرح وظایف به تفکیک بخش و واحدهای بیمارستانی، ، تهيه ليست كليه پرسنل رسمي، پيماني، قراردادي و پيمانكاران
 • بازدید بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های بهداشت حرفه اي مربوطه و اعلام كليه ايرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پيشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه
 • شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی
 • تعیین نوع وسايل حفاظت فردي متناسب هرشغل براساس ارزیابی ریسک انجام شده
 • همکاری برای ایجاد، اجرا و نظارت بر فرآیند ثبت، بررسی ، آناليز و گزارش دهی حوادث و بيماري هاي ناشي از كار و ارسال گزارش لازم و به موقع به مراجع ذیربط (مراکز بهداشتی درمانی، اداره کار ، تامین اجتماعی و ...)
 • تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای
TOP