منابع انسانی

منابع انسانی مهم ترین دارایی یک سازمان است و مدیریت اثربخش آن ، کلید موفقیت سازمان می باشد به طوری که اگر سیاست ها و رویه های مربوط به کارکنان سازمان با همدیگر تطابق داشته باشد دستیابی به موفقیت سازمانی محتمل تر است و در این خصوص، رفتار مدیریتی و یکپارچگی تمام اعضا سازمان با داشتن حسی از مقصود مشترک بسیار موثر می باشد.
در مدیریت منابع انسانی دو رویکرد وجود دارد. 1-رویکرد سخت 2- رویکرد نرم
در رویکرد سخت به کارکنان مانند دیگر منابع نگاه می شود که باید معادله ورودی - خروجی برقرار شود و به صورت کارآمد اداره شوند ولی در رویکرد نرم به منابع انسانی متفکر که در مقابل رفتار های سازمانی عکس العمل نشان می دهند توجه بیشتری می باشد ولذا برای دستیابی به تعهدات مستلزم آگاه ساختن کارکنان از ماموریت ، ارزش ها ، برنامه های سازمان و شرایط محیطی و مشارکت کارکنان تاکید بیشتری می شود.در واقع رویکرد سخت برفرآیند مدیریت امور کارکنان تمرکز می کند در حالی که رویکرد نرم بر تفکر کارکنان و چگونکی رفتار با آنان تاکید دارد رویکرد سخت سیستم ها و رویه ها و دستورالعمل و چگونگی انجام فرآیند ها را بررسی می کند و رویکرد نرم عوامل انسانی و رفتاری را در نظر می گیرد.
اهداف مدیریت منابع انسانی
اهداف اساسی مدیریت منابع انسانی با حداقل هزینه ، پرورش و توسعه استعداد ها و مهارت های افراد ،حفظ و نگهداری نیرو های لایق و ایجاد روابط مطلوب بین آن ها و تامین احتیاجات مادی و معنوی و جلب رضایت پرسنل می باشد.

وظایف مدیریت منابع انسانی

عبارتند از ، جذب و توسعه و ایجاد انگیزش و نگهداشت نیرو می باشد ،که می توان به حوزه های فعالیت زیر دسته بندی کرد.

عنایت ا... اخگر

مدیریت منابع انسانی

سازماندهی

 • طراحی سازمان
 • طراحی شغل
 • تجزیه و تحلیل شغل
 • طبقه بندی مشاغل

جذب منابع انسانی

 • برنامه ریزی
 • کارمندیابی
 • انتخاب
 • استخدام

توسعه منابع انسانی

 • مدیریت عملکرد
 • آموزش

مدیریت پاداش

 • حقوق و دستمزد
 • ارزیابی مشاغل
 • پاداش
 • مزایا

روابط کارکنان

 • روابط اداری
 • مشارکت
 • ارتباطات

بهداشت ایمنی و رفاه

 • بهداشت و ایمنی
 • رفاه

امور اداری استخدام و کارکنان

 • چهارچوب قانونی مقررات دستگاه های حاکم
 • رویه ها و اقدامات استخدام
 • سیستم اطلاعاتی منابع انسانی
TOP