آنژیوپالستی و بالون

 

 
یکی از روش های درمان بیماری های عروقی قلب آنژیوپالستی و بالون می باشد که در این مرکز توسط پزشکان متخصص مطرح در سطح شهر انجام می شود.
در این روش درمانی پس از آنژیوگرافی و تشخیص رگ درگیر و محل گرفتگی با استفاده از کنترلهای مخصوص وارد کرونر شده و پالک ایجاد شده را خارج می شود و در صورت لزوم و بنا به صالح دید پزشک معالج جهت جلوگیری از گرفتگی مجدد فنر یا استنت در داخل رگ تعبیه می شود.
انواع استنت های دارویی و غیردارویی مصرفی در مرکز قلب سینا از بهترین مارک های مورد استفاده در مراکز پیشرفته قلب و عروق دنیا می باشد.