اورژانس

 


بخش اورژانس بیمارستان سینا با در اختیار داشتن تخت های تحت نظر، اتاق های ایزوله، اطفال،گچگیری، اتاق عمل سرپایی و الکتروکاردیوگرام (نوار قلب) و نیز در اختیار داشتن یک پزشک تمام وقت به ارایه خدمت به کلیه مراجعه کنندگان اورژانس می پردازد و در صورت نیاز به سایر تخصص ها از پزشکان تخصصی و فوق تخصصی که به صورت آنکال با این مرکز همکاری می نمایند دعوت به مشاوره می گردد.