اورژانس قلب

اورژانس قلب این مرکز با دارا بودن دو تخت بستری موقت، امکان مراقبت های ویژه شامل مانیتورینگ شبیه سی سی یو، دستگاه شوک، وسایل احیاء، تجهیزات کامل و با دسترسی به کادر مجرب ورزیده پزشک و پرستار در تمام 24ساعت آماده خدمت رسانی به بیماران اورژانس قلب میباشد. دراین واحد اقدامات اولیه و فوری برای بیماران قلبی انجام و در صورت لزوم دراولین فرصت به سی سی یو یا سایر بخشها منتقل و در صورت بهبود ترخیص میگردد.

TOP