اکوکاردیوگرافی

 

 
 

اکوکاردیوگرافی یک روش تشخیصی بی خطر و بدون درد جهت بررسی و مشاهده ساختمان قلب می باشد.
امواج ماوراء صوت توسط پروب دستگاه که بر روی قفسه سینه بیمار قرار گرفته، ساطع شده و پس از برخورد به قلب وبازگشت از آن توسط پروب بر روی مانیتور نمایش داده می شود و به طور همزمان تصویر قلب متحرک مشخص می گردد وامکان انجام انواع محاسبات ضخامت فراهم می شود.
همچنین امکان تشخیص اختلالات دریچه ای، مشکالت مادرزادی قلب، جمع شدن مایع یا ایجاد لخته اطراف قلب را ممکن می سازد.