ایمنی

واحد ایمنی درطبقه اول ساختمان اداری واقع شده و شماره تماس با این واحد 446 می باشد. بطور طبیعی امکان بروز خطاوخطر در هر امری وجود دارد اما در حیطه مقدس درمان و مراقبت از بیمار بروز خطا وخطر میتواند در بعضی موارد تبعات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. این واحد جهت جلوگیری از وقوع وقایع ناخواسته و خطاوخطر در راستای حفظ ایمنی بیمار تاسیس شده است. شما میتوانید با مراجعه به واحد ایمنی بیمار تمامی آموزشها و خط مشی های جلوگیری از وقوع خطا وخطر در حیطه بالین بیمار را دریافت کنید وامکان خطاوخطر در بالین وثبت اقدامات را به حداقل برسانید. برای دسترسی به واحد ایمنی بیمار میتوانید به ساختمان اداری، طبقه اول، واحد ایمنی مراجعه فرمائید.

مرجان آراسته

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی

TOP