این بخش در طبقه اول بیمارستان سینا شامل سه اتاق خصوصی ،سه اتاق سه تخته و یک اتاق ایزوله می باشد که دارای امکانات رفاهی کامل چون تلویزیون ،گیرنده دیجیتال ،یخچال ،اینترنت پرسرعت ،همچنین هر تخت دارای سیستم اکسیژن مرکزی ،سیستم احضار پرستار می باشد. بیماران با جراحی های عمومی ،داخلی ،عفونی ،اورتوپدی و ... با اطمینان خاطر در این بخش بستری خواهند شد.