بخش داخلي

 

 
 

این بخش در طبقه اول بیمارستان واقع شده و شامل سه اتاق خصوصی ،سه اتاق سه تخته و یک اتاق ایزوله می باشد که دارای امکانات رفاهی کامل از قبيل تلویزیون ،گیرنده دیجیتال ،یخچال ،اینترنت پرسرعت، تخت هاي دارای سیستم اکسیژن مرکزی و سیستم احضار پرستار می باشد. بیماران با جراحی های عمومی ،داخلی ،عفونی ،اورتوپدی و ... با اطمینان خاطر در این بخش بستری خواهند شد.