دراین بخش با بهره گیری از پزشکان متخصص مجرب داخلی، بیماران دیابت، فشارخون، هپاتیت، عفونی و...
کلیه موارد داخلی تحت درمان قرار می گیرند و کلیه خدمات مشاوره داخلی قبل از عمل جراحی به بیماران ارایه می گردد.