بلوک زایمان

 


بلوک زایمان در طبقه اول بیمارستان و کنار بخش مامایی دارای 9 تخت فعال که قادر است جهت زایمان طبیعی ،سزارین و سایر سرویس های اورژانس مامایی به بیماران خدمات ارائه کنند..
امکانات و اتاق های واحد فوق شامل موارد زیر است:
1. اتاق ادمیت : مجهز به تخت معاینه ،اکسیژن و سایر تجهیزات جهت آماده سازی بیمار می باشد.
2. اتاق معاینه: مجهز به تخت معاینه ،ساکشن ،سومی کیت و... می باشد.
3. اتاق لیبر:دارای چهار تخت مجهز به لاکر ،ساکشن مرکزی ،اکسیژن مرکزی ،سونی کیت و کپسول انتونکس جهت زایمان بدون درد و ... می باشد.
4. اتاق زایمان: مجهز به دستگاه وکیوم ،وارمر ،کات نوزاد ،تخت احیاء نوزاد و... می باشد.

5. اتاق عمل ایزوله : دارای یک تخت عمل ،ترالی دارو ،ساکشن ،اکسیژن ،چراغ سیالتیک و... می باشد.