بلوک زایمان

 


اين بخش توسط متخصصين زنان و مامايي به همراه كادر ورزيده ي مامايي، در طول شبانه روز كليه ي بيماران بلوك زايمان، مامايي، زايمان طبيعي، سزارين و ساير سرويس هاي اورژانس زنان و زايمان را تحت مراقبت هاي پزشكي و مامايي قرار مي دهد. امکانات موجود در اين واحد شامل:
1. اتاق ادمیت : مجهز به تخت معاینه ،اکسیژن و سایر تجهیزات جهت آماده سازی بیمار می باشد.
2. اتاق معاینه: مجهز به تخت معاینه ،ساکشن ،سومی کیت و... می باشد.
3. اتاق لیبر:دارای چهار تخت مجهز به لاکر ،ساکشن مرکزی ،اکسیژن مرکزی ،سونی کیت و کپسول انتونکس جهت زایمان بدون درد و ... می باشد.
4. اتاق زایمان: مجهز به دستگاه وکیوم ،وارمر ،کات نوزاد ،تخت احیاء نوزاد و... می باشد.

5. اتاق عمل ایزوله : دارای یک تخت عمل ،ترالی دارو ،ساکشن ،اکسیژن ،چراغ سیالتیک و... می باشد.