معرفی واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان و مرکز قلب سینا

سرکارخانم مهندس ماندانا آقامیر

سمت فعلی

مسئول بهداشت حرفه ای

مدارک تحصیلی

کارشناسی بهداشت حرفه ای

سوابق کاری

  • مسئول HSE کارخانه لوله سازی قائم اصفهان
  • مسئول HSE کارخانه لعاب اصفهان

ایمیل

maniagamir@gmail.com

تلفن

031-32205025 (داخلی 552)

TOP