بیانیه ارزش ها

در مسیری گام نهادیم بی پایان، زیرا که تعهد، کیفیت و تخصص را پایانی نیست، امادر این مسیر پر فراز و نشیب همواره و در هر شرایطی خود را متعهد به پاس داشت ارزش های زیر می دانیم:

 • کسب رضایت خداوند متعال و توکل به ذات اقدس الهی در همه امور و همه احوال
 • رعایت ارزش های انسانی و اخلاق حرفه ای در برخورد با کلیه مراجعان
 • رعایت اصول ایمنی در تجهیزات و خدمات برای کارکنان و گیرندگان خدمت
 • رعایت حقوق بیماران و تکریم ارباب رجوع
 • جلب رضایمندی کارکنان، پزشکان و سهامداران
 • تلاش برای بهبود مستمر در سازماندهی، روش های اجرایی و فرآیندهای کاری

ارزش ها

جموع قوانين ثابت و غير متغيري است که کل استراتژي ها بر مبناي آنها شکل گرفته و در تمام طول زمان اجرا، با تکيه و نگاه بر آنها استراتژيها به اجرا گذاشته مي شوند. در مسیری گام نهادیم بی پایان، زیرا که تعهد، کیفیت و تخصص را پایانی نیست، امادر این مسیر پر فراز و نشیب همواره و در هر شرایطی خود را متعهد به پاس داشت ارزش های زیر می دانیم:

 • کسب رضایت خداوند متعال و توکل به ذات اقدس الهی در همه امور و همه احوال
 • رعایت ارزش های انسانی و اخلاق حرفه ای در برخورد با کلیه مراجعان
 • رعایت اصول ایمنی در تجهیزات و خدمات برای کارکنان و گیرندگان خدمت
 • رعایت حقوق بیماران و تکریم ارباب رجوع
 • جلب رضایمندی کارکنان، پزشکان و سهامداران
 • تلاش برای بهبود مستمر در سازماندهی، روش های اجرایی و فرآیندهای کاری

اهداف

در نهایت اهداف کلی و اختصاصی بیمارستان به صورت زیر مورد تایید قرار گرفت:
هدف 1: ارتقای عملکرد پرسنل بیمارستان
هدف 2:اجرای استاندارد های اعتباربخشی
هدف 3:ارتقاء خدمات پزشکی-پرستاری
هدف 4: کاهش هزینه های بیمارستان
هدف 5: بهسازی محیط فیزیکی بیمارستان
هدف 6: ارتقاء و سالم سازی محیط زیست
هدف 7: ارتقاء سلامت بیمار،جامعه،کارکنان و محیط بیمارستان
هدف 8:ارتقاء مستمر کیفیت خدمات

بهبود رضایتمندی و ایمنی بیماران و کارکنان

هدف 1: افزایش ایمنی بیمار

هدف 2: افزایش ایمنی کارکنان

هدف 3: افزایش رضایتمندی بیمار

هدف 4: افزایش رضایتمندی کارکنان

هدف 5: ارتقاء سطح بهداشت و کنترل عفونت های بیمارستانی

هدف 6: کاهش عوارض اعمال جراحی تهاجمی

TOP