بهبود کیفیت

واحد بهبود کیفیت بیمارستان در ساختمان اداری بیمارستان طبقه اول واقع شده است و با ابلاغ برنامه اعتبار بخشی بیمارستان از سوی وزارت متبوع در سال 91، شروع به کار کرده است.
این واحد علاوه بر استقرار و اجرای سنجه های بهبود کیفیت هماهنگی کلیه فعالیت های اعتبار بخشی در بیمارستان را نیز بر عهده دارد. و آن ها را تحت کنترل ونظارت قرار می دهد.

مهندس منصوره مجلسی

مسئول بهبود کیفیت

 • تدوین برنامه بهبود کیفیت و برنامه عملیاتی سالیانه بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی
 • برنامه ریزی، زمانبندی و حضور در کلیه کمیته های بیمارستانی
 • تدوین برنامه بهبود کیفیت و برنامه عملیاتی سالیانه بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی
 • تدوین آئین نامه داخلی کمیته ها و تیم مدیریت اجرایی با مشارکت دبیران مربوطه
 • حضور در کلیه بازدید های مدیریتی و میدانی ایمنی
 • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان
 • پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
 • تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده
 • تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان
 • تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان
 • تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان
 • نظارت بر کلیه امور اعتباربخشی بخش ها از طریق اپلیکیشن بیمارستان
 • نظارت بر روند و اجرای خط مشی و روش های بیمارستان
 • پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان
 • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل بیمارستان
 • نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی
 • پیگیری موارد ارجاعی از واحد بهبود کیفیت بیمارستان
 • انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق
 • بررسی و تحلیل شرایط موجود و پیشنهاد راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان، لوازم و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط به پیرامون آن جهت مسئولان مربوط
 • مشارکت در ممیزی داخلی بیمارستان در راستای استانداردهای مختلف
 • تهیه گزارش ممیزی و پیگیری اقدامات اصلاحی
 • نظارت بر تحلیل شاخص ها و برنامه های عملیاتی
TOP