اسپیرومتری یا تست ریه

 

از دیگر خدمات تشخیصی این مرکز اسپیرومتری یا تست ریه است که جهت کشف نارسایی های ریوی استفاده می شود.
دراین روش حجم و ظرفیت ریه اندازه گیری می شود و جهت تشخیص زود رس بیماری های ریه، پیش بینی ریسک اعمالجراحی و تعیین ناتوانی تنفسی و ... مورد استفاده قرار می گیرد .