تست ورزش

 

 
 

تست ورزش دستگاهی تشخیصی است که تغییرات نهفته نوار قلبی را از طریق تحمیل ورزش و فعالیت بدنی شدید به فرد آشکارمی،سازد.
امکان مونیتورینگ دایم بیمار حین تست ورزش و حضورپزشک متخصص قلب در هنگام انجام این روش تشخیصی و وجود تجهیزات کافی برای موارد غیر قابل پیش بینی و همجواری این قسمت با اورژانس قلب از خصوصیات واحد تست ورزش بیمارستان سینا است.