مبلغ تخت بر اساس درجه ارزشیابی2
نوع تخت سهم بیمه پایه سهم بیمار جمع کل
یک تخته 1,066,000 4,118,000 5,184,000
دو تخته 1,066,000 2,966,000 4,032,000
سه تخته 1,066,000 1,814,000 2,880,000
نوزاد سالم 533,000 1,483,000 2,016,000
نوزاد بیمار 746,000 2,134,000 2,880,000
تخت post ccu 1,939,000 3,245,000 5,184,000
همراه 0 576,000 576,000