تعرفه هتلینگ بیمارستان درجه دو بر اساس ابلاغ سازمان نظام پزشکی در سال۱۳۹۷

نوع تخت سهم بیمه

(ریال)

سهم بیمار

(ریال)

تعرفه آزاد

(ریال)

عمومی ۱،۲۶۶،۰۰۰ ۲،۱۵۶،۰۰۰ ۳،۴۲۲،۰۰۰
دوتخته ۱،۲۶۶،۰۰۰ ۳،۵۲۴،۰۰۰ ۴،۷۹۰،۰۰۰
خصوصی ۱،۲۶۶،۰۰۰ ۴،۸۹۳،۰۰۰ ۶،۱۵۹،۰۰۰
نوزاد سالم ۶۳۴،۰۰۰ ۱،۷۶۱،۰۰۰ ۲،۳۹۵،۰۰۰
نوزاد بیمار ۸۸۶،۰۰۰ ۲،۵۳۶،۰۰۰ ۳،۴۲۲،۰۰۰
CCU ۲،۹۳۷،۰۰۰ ۴،۹۳۳،۰۰۰ ۷،۸۷۰،۰۰۰
ICU ۵،۸۷۴،۰۰۰ ۶،۴۴۳،۰۰۰ ۱۲،۳۱۷،۰۰۰
پست CCU ۲،۳۰۳،۰۰۰ ۳،۸۵۵،۰۰۰ ۶،۱۵۸،۰۰۰
همراه _____ ۶۸۴،۰۰۰ ۶۸۴،۰۰۰