تعرفه هتلینگ بیمارستان درجه دو بر اساس ابلاغ سازمان نظام پزشکی در سال1398

نوع تختسهم بیمه (ریال)
سهم بیمار (ریال)
تعرفه آزاد (ریال)
عمومی1.461.0002.816.0004.277.000
دوتخته1.461.000 4.527.000 5.988.000
خصوصی1.461.000 6.238.0007.699.000
نوزاد سالم731.0002.263.0002.994.000
نوزاد بیمار1.023.0003.254.0004.277.000
CCU3.389.0006.448.0009.837.000
ICU6.778.0008.618.00015.396.000
پست CCU2.658.0005.040.0007.698.000
همراه__________855.000855.000

TOP