تغذیه

اين واحد به منظور تامين، حفظ و ارتقاء سلامت تغذيه اي بيماران بستري به عنوان بخشي از روند درمان بيماران، از طريق اجراي مداخلات و مراقبت هاي تغذيه اي، آموزش و ارائه ي مشاوره غذايي به بيماران و همراهان، تهيه و توزيع غذاي همراهان و پرسنل در دو حيطه ي مديريت خدمات غذايي و مديريت خدمات باليني،‌ بيماران بستري در بيماري هاي ديابت، قلبي عروقي، فشارخون، كليوي، سرطان و ... را تحت آموزش قرار داده و به منظور ترويج تغذيه ي سالم متناسب با بيماري، نوع رژيم توصيه مي گردد. همچنين توزيع غذا تخت نظارت علمي كارشناس تغذيه وبهداشت در محيط استريل بسته بندي وارد ترالي گرم و توسط پرسنل واحد تغذيه توزيع مي گردد.

مهنوش مرادی

مسئول تغذیه و رژیم درمانی

TOP