تامين، حفظ و ارتقاء سلامت تغذيه اي بيماران بستري به عنوان بخشي از روند درمان بيماران ، از طريق اجراي مداخلات و مراقبت هاي تغذيه اي ، آموزش و ارائه مشاوره غذايي به بيماران و همراهان ،تهيه و توزيع غذاي همراهان و پرسنل محترم و نهايتا نظارت بر حسن اجراي برنامه فوق الذكر از جمله وظايف واحد تغذیه مي باشد. امیدواریم به همراه دیگر همکاران گرامی و تلاشگر با استفاده از آخرین متدهای رژیم درمانی در جهت اعمال تغذیه عملی و اصولی گام برداریم