جراحی زنان

این بخش در طبقه دوم بیمارستان قرار دارد که شامل دو اتاق خصوصی ، شش اتاق دو تخته می باشد .اتاق ها دارای امکانات رفاهی شامل تلویزیون ،گیرنده دیجیتال ،یخچال ،اینترنت پر سرعت ،و همچنین هر تخت دارای سیستم اکسیژن مرکزی ،سیستم احضار پرستار می باشد.
بیماران با نیاز به جراحی های اورتوپدی ،چشم ،اورولوژی ،جراحی های داخلی زنان ،مغز و اعصاب و… در این بخش بستری می شوند.

TOP