این بخش در طبقه دوم بیمارستان سینا شامل چهار اتاق خصوصی ،دو اتاق دوتخته و دو اتاق سه تخته می باشد.

که اتاق ها شامل امکانات رفاهی چون تلویزیون ،گیرنده دیجیتال ،یخچال ،اینترنت پر سرعت و همچنین هر تخت دارای سیستم اکسیژن پرتابل ،سیستم احضار پرستار می باشد.

بیماران با جراحی های عمومی ، اورتوپدی ،اورولوژی و گاها داخلی در این بخش بستری می شوند.