جراحی

 


بخش های بستری جنرال بیمارستان سینا با دارا بودن پزشکان متخصص و حاذق و پرستاران آموزش دیده وامکانات درمانی در باالترین سطح ممکن، افتخار ارایه خدمت به بیماران عزیز را دارد.

موارد بستری دربخش جراحی عمومی:


فتق، آناستوموز روده، هموروئید، خال، کیست پیلونیدال، رینوپالستی، آبدومینوپالستی، آپاندیسیت، الپاراتومی،آنترولیز روده، رفع چسبندگی، جراحی معده و کلون، ضایعات بدخیم و خوش خیم، وازکتومی، کیست کبد، تومور نسج نرم،توده پستان، ماستکتومی و تیروئید

ارتوپدی:


شکستگی و در رفتگی، ترمیم تاندون، دبریدمان و گرافت، آتروپالستی، آتروتومی، آمپوتاسیون، جااندازی شکستگی، پیچ و پالک، ترمیم عضالت و تاندون، خارج کردن جسم خارجی، المینکتومی، استئوترمی، اکسزیون تومور، تریفینگر، دوکرون، پروتز فمور، CTS، پروتز زانو، دبریدمان، جراحی خار پاشنه، هالگوس والگوس.

جراحی زیبایی و پلاستیک:


رینوپالستی، بلفاروپالستی، لیفتینگ، آبدومینوپالستی، پروتز سینه، ماموپالستی، لیپوساکشن.

اورولوژی:


ریفالکس کلیه، دیالتاسیون مجرا، سنگ حالب، TUL، پروستات، واریکوسل، فتق، سیستوسکوپی، هایپوسپادیاس،پروستاتکتومی، تومور مثانه، جراحی کلیه، PNL ختنه، عدم نزول بیضه.

جراحی چشم:


فیکو، استرابیسم، دکلمان، ویترکتومی، تومورهای اوربیت، بلفاروپالستی، میوز، آزاد کردن غالف عصب با صره، گلوکوم.

گوش و حلق و بینی:


(لوزه، لوزه سوم، انحراف بینی، تامپونوستومی، شکستگی بینی. ENT)

مغز واعصاب:


دیسک کمر، CTS، کرانیوتومی، دیسک گردن، پیوند مهره، دوکرون.