با توجه به اهمیت و ضرورت رعایت احترام متقابل میان گیرنده و ارائه دهنده خدمت و به منظور افزایش رضایت مندی بیمار و کادر درمانی بیمارستان و مرکز قلب سینا سیاست های زیر را در مورد رعایت حقوق گیرندگان خدمت اتخاذ نموده است.
دریافت مطلوب خدمات سلامت
کفایت اطلاعات ارائه شده به گیرندگان خدمت
انتخاب و تصمیم گیری آزادانه
حفظ حریم خصوصی بیمار
دسترسی به نظام رسیدگی به شکایات