فیزیوتراپی

 


فیزیوتراپی حیطه ای از پزشکی است که هدف آن پیشگیری از بیماری ها، درمان، توان بخشی و باال بردن سطح سالمت می باشد. درفیزیوتراپی هدف ارتقاء عملکرد جسمانی می باشد.
در بخش فیزیوتراپی بیمارستان سینا انواع بیماری شامل بیماران مبتال به دردهای آرتروز کمر، گردن، زانو،بیماران فلج، بیماران دچار شکستگی اندام ها و موارد متنوع دیگری تحت درمان قرار می گیرند.
عمده هدف در درمان این افزایش و بهبود عملکرد بیماران درگونه بیماران کاهش درد، افزایش دامنه حرکتی، تقویت عضالت، بهبود تعادل و نهایتا زندگی روزمره و فعالیت های شغلی می باشد.