هزينه حق العمل جراحي هاي شایع بیمارستان و مرکز قلب سینا در سال 1403

 

ردیف نوع عمل تعرفه بیمه شده (ریال) تعرفه آزاد (ریال) ردیف نوع عمل تعرفه بیمه شده (ریال) تعرفه آزاد (ریال)
1 زایمان سزارین 160.000.000210.000.00022 آپاندیس 130.000.000170.000.000
2 زایمان طبیعی 140.000.000190.000.00023 سنگ حالب (TUL)
100.000.000140.000.000
3 آبسه پری انال 110.000.000140.000.00024 خارج كردن سنگ كليه 180.000.000240.000.000
4 بای پس معده 310.000.000410.000.00025 سیستکتومی تخمدان 110.000.000145.000.000
5 پروستات (TURP)180.000.000250.000.00026   سنگ شکن (PCNL) 220.000.000275.000.000
6 پروتز زانو (TKR)200.000.000260.000.00027 شکستگی فمور 200.000.000250.000.000
7 پاراتیروئیدکتومی 169.000.000210.000.00028 فیشرکتومی 80.000.000100.000.000
8 توده مثانه (TURB)150.000.000195.000.00029 فتق 130.000.000170.000.000
9 تیروئید 205.000.000260.000.00030 فیستول 75.000.00090.000.000
10 ختنه 95.000.000130.000.00031 کله سیستکتومی (کیسه صفرا) 120.000.000170.000.000
11 خارج کردن سیلیکون

155.000.000

210.000.00032 کورتاژ 110.000.000145.000.000
12 دکلمان شبکیه چشم 155.000.000205.000.00033 سرکلاژ 80.000.000105.000.000
13 ویترکتومی 225.000.000290.000.00034 ماستکتومی ناقص 210.000.000280.000.000
14 درآوردن پیچ و پلاک 125.000.000175.000.00035 کیست پیلونیدال 100.000.000130.000.000
15 سوراخ کردن غلاف عصب چشم 155.000.000195.000.00036 کاتاراکت 80.000.000110.000.000
16 همورئید + فیستول 160.000.000190.000.00037 کولپورافی - سیستوسل رکتوسل (APR) 130.000.000150.000.000
17 لاپاراتومی تخمدان 110.000.000150.000.00038 میومکتومی 140.000.000200.000.000
18 لوزه سوم - آدنوییدکتومی 105.000.000135.000.00039 نوروپلاستی - CTS - یک دست 120.000.000150.000.000
19 هیدروسل یکطرفه 150.000.000210.000.00040 هیسترکتومی واژینال 240.000.000290.000.000
20 لامپکتومی (فقط توده کوچک) 120.000.000155.000.00041 هیسترکتومی شکم 160.000.000210.000.000
21 همورئید 90.000.000125.000.000 

  

  

TOP