حقوق گیرنده خدمت

با توجه به اهمیت و ضرورت رعایت احترام متقابل میان گیرنده و ارائه دهنده خدمت و به منظور افزایش رضایت مندی بیمار و کادر درمانی بیمارستان و مرکز قلب سینا سیاست های زیر را در مورد رعایت حقوق گیرندگان خدمت اتخاذ نموده است.

  • دریافت مطلوب خدمات سلامت
  • کفایت اطلاعات ارائه شده به گیرندگان خدمت
  • انتخاب و تصمیم گیری آزادانه
  • حفظ حریم خصوصی بیمار
  • دسترسی به نظام رسیدگی به شکایات

زهرا شاهمرادی

مسئول پیگیری امور بیماران

مسئول حقوق گیرندگان خدمت

TOP