سیاست های بیمارستان

  • استفاده بهینه از منابع مالی،انسانی،تجهیزاتی و پیشگیری از اتلاف اعتبارات مالی
  • اصلاح و بهبود مداوم زیر ساخت ها و ایجاد انطباق عوامل ساختاری و فرآیندی با استانداردها و الزامات قانونی
  • ترویج فرهنگ ایمنی بیمار در بین کارکنان به طوری که کلیه کارکنان ایمنی بیمار را وظیفه خود بدانند.
  • تربیت نیروهای کارآمد و متخصص با استفاده از دانش و مهارت نیروهای مجرب بیمارستان
  • اولویت بخشی به حقوق بیمار با اجرای رویکردهای بیمارمحوری و رعایت منشور حقوق بیمار در تمام سطوح عملکردی بیمارستان
TOP