نوزادان

این بخش در طبقه اول بیمارستان، در جوار بخش های زایشگاه و مامایی قرار گرفته است و نوزادان هایپوگلایسمی ،سپسیس ،ایکتر ،TTN ،تشنج ،سندروم آسیپراسیون مکونیوم ،ARDS و … با حضور ۲۴ساعته ی پزشکان متخصص اطفال و پرسنل مجرب و آموزش دیده تحت درمان قرار می گیرند. تجهیزات این بخش شامل سیستم اکسیژن مرکزی، مانیتورینگ مرکزی، پالس اکسی متری، وارمر و … می باشد.

TOP