ظرفیت

 

 
بیمارستان سینا در سال 1356 در زیر زمینی در 4طبقه ساختمان و سپس در سال 76 پنچ طبقه در 2فاز به این مجموعه اضافه شد ودر سال 81هفت طبقه در فاز 3 ساخته شد.و هم اکنون این بیمارستان شامل 15 بخش میباشد. وبیش از 130 پزشک مهمان دارد.