تست ریه اسپیرومتری

روش تشخيصي است که جهت کشف نارسایی های ریوی، اندازه گيري حجم ، ظرفیت و تشخیص زود رس بیماری های ریه، پیش بینی ریسک اعمال جراحی و تعیین ناتوانی تنفسی و ... مورد استفاده قرار می گیرد .

TOP