بخش مدیریت اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی) واقع در طبقه همکف،ورودی بخشهای جنرال می باشد.این بخش شامل واحد های: پذیرش،آمار،کدگذاری بیماریها واقدامات درمانی ،بایگانی واسکن مدارک پزشکی و واحد پاسخگویی به مراجعین متقاضی مدارک واسناد پزشکی می باشد.مدارک پزشکی (Medical record or Health record) سندی قانونی است که نشان دهنده تاریخچه پزشکی بیماران ومراقبتهای انجام شده برای آنان می باشد.
اطلاعات موجود دراسناد ومدارک پزشکی جهت ارائه به بیماران ،پزشک معالج،موسسات مراقبت های بهداشتی،مراجع قضایی، شرکتهای بیمه،محققین و وزارت بهداشت کاربرد دارد.محتویات مدارک پزشکی محرمانه بوده وحتی در دسترس بیمار نیز قرار نمی گیرد.