ریس بیمارستان : دکتر آیتی زاده

مدیر عامل بیمارستان : دکتر امجد کیانی

مدیر اجرایی: دکتر حمید میرلوحی

مدیر اجرایی بالینی: دکتر بصیرت