منشور حقوق پرسنل

به منظور اشاعه و اعتلای فرهنگ اسلامی و ارزش های انسانی و سازمانی در نظام اداری کشور و نهادینه کردن ابعاد آن ها در اندیشه و عمل کارکنان براساس مجموعه قوانین ومقررات حاکم بر نظام اداری و با اطلاع از این که می بایستی تمامی تلاش و همت خود را برای انجام هر چه بهتر وظایف شرعی و قانونی و مسئولیت های اداری بر مبنای باور ها و ارزش های اسلامی وافزایش سطح رضایت مندی مردم به کار گیریم خود را ملزم به رعایت اصول و مفاد زیر می دانم:

الف) اصول حاکم بر منشور

 • اصل برابری: همه شهروندان در برابر قانون برابرند و باید با همه آنان در شرایط مشابه رفتاری یکسان داشت. کارکنان باید در محدوده وظایف شغلی خود ،امکان دسترسی برابر به خدمات را برای همه شهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هیچ گونه تبعیض رفتار نمایند.
 • اصل حاکمیت قانون در محاسبات اداری: همه امور مبنای قانونی دارد و تصمیمات و اقدامات اداری کارمندان باید براساس احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد.
 • اصل شهروند مداری(مردم مداری): هدف غایی از تشکیل سازمان و موسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و جذب نیرو، ارایه خدمت بهتر به مردم و شهروندان است لذا کارکنان سازمان ها باید در گفتار، کردار و نگرش های خود عنوان (خدمتگزار مردم) را متجلی سازند و متعهد هستند که در تصمیم گیریها انجام وظایف و رفتار های خود منافع و ترجیحات مردم و شهروندان و مصالح عمومی را در نظر گیرند و امکان دسترسی راحت تر و عام تر به خدمات را فراهم نمایند.
 • اصل احترام و اعتماد: کارکنان در تعاملات و رفتار های خود با سایر افراد از قبیل مافوق ها، زیردستان، همکاران و مراجعان باید احترام آنان را حفظ نمایند. به انتظارات و احساسات دیگران اهمیت قائل شده و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنند.
 • اصل شفافیت: کارکنان باید اطلاعات مربوط به امور و فرایندهای جاری دستگاه اجرایی (به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده قرار دارد) را به طور شفاف در چهار چوب مقررات و ظوابط در اختیار ذینفعان قرار دهند.
 • این اطلاعات ضمن مشخص کردن فرآیند های سازمانی، مبنای پاسخگوی کارکنان به مردم و مراجع ذیصلاح را فراهم می آورد.
 • اصل پاسخگویی: سازمان ها و موسسات دولتی وغیر دولتی برای مردم ایجادمی شوند و باید در برابر آنان پاسخگو باشند. کارکنان مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را بر عهده گرفته و در مورد آنها به مردم و مراجع ذیصلاح پاسخگو هستند.
 • اصل عدم سواستفاده از موقعیت شغلی: کارکنان نباید از اختیارات و جایگاه شغلی و سازمانی خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمایند. اختیارات شغلی و سازمانی باید فقط برای انجام وظایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی بکار گرفته شوند.
 • اصل تعهد و وفاداری به سازمان: کارکنان باید نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف، ماموریت ها و ظوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیت های شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و ماموریت های سازمان تلاش نمایند.
 • اصل به کارگیری مهارت و تخصص: کارکنان باید تلاش نمایند تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فرا گرفته و تمام توان فنی، تخصصی و حرفه ای خویش رابرای انجام بهینه فعالیت های شغلی و سازمانی بکار گیرند.

ب) مفاد منشور

 • انجام وظایف و مسئولیت های شغلی و سازمانی
 • به رعایت نظم و انضباط در انجام فعالیت ها و حضور به موقع در سازمان توجه نماییم.
 • در انجام وظایف و مسئولیت ها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت، صحت و به موقع انجام دهیم.
 • سعی نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیت های سازمانی به روز نگه داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیت های اداری و سازمانی به کار گیریم.
 • به ایده ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرایی کردن آن ها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش کنیم.
 • برای افزایش بهره وری نظام اداری از طریق بهره وری حیطه فعالیت خود تلاش کنیم.
 • از امکانات، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آن ها بکوشیم.
 • در انجام فعالیت ها و تعاملات، روابط خویشاوندی، قومی، جنسی، نژادی، مذهبی و غیره تاثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد.
 • روحیه انتقاد پذیری داشته و انتقدات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیت هایمان بدانیم.
 • همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرارداده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند توجه کامل داشته واو را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.
 • رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران
 • مردم و شهروندان به عنوان ذی حق برای نظام اداری هستند. تلاش نماییم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنیم.
 • به مراجعه کنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین، مقررات و ظوابط خدمت ارایه دهیم.
 • در محدوده وظایف شغل، اطلاعات و راهنمایی های لازم و مناسب به ارباب رجوع ارایه و در زمینه خدمات، شفاف سازی صورت دهیم.
 • خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارایه دهیم.
 • به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم.
 • به نظرات، پیشنهاد ها و باز خوردهای شهروندان و مراجعه کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنیم.
 • به نظم وآراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم.
 • سعی کنیم تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی و گره گشایی از مشکلات مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود.
 • روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و در انجام فعالیت های گروهی مشارکت جو و مشارکت پذیر باشیم.
 • روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت داده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.
 • دانش، تجربه و توانمندیهای خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرارداده و در ارتقا توانمندی های آنان کوشا باشیم.
 • تا حد ممکن در حل مسکلات شغلی همکاران تلاش نماییم و از تجسس درزندگی خصوصی آنان پرهیز نماییم.
 • کارمندان دستگاهای اجرائی موظف می باشند که وظایف خود را بادقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انعطاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و درمقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
 • هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین ومقررات عمومی ممنوع می باشد. ارباب رجوع می توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان به آن ها و کوتاهی در انجام وظایف به مدیران مسئول مراجعه و شکایت نمایند.
 • اخذ رشوه و سواستفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارکنان درتمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود و برابر آیئن نامه انظباطی با فرد خاطی برخورد می شود.
 • مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود را در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند درصورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سواستفاد در حیطه مدیریت مسئولین مذبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
 • کارکنان مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند. چنانچه حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتبا دستور خود را تائید کرد، مکلف به اجرا دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیتی متوجه او نخواهد بود و مسئولیت به عهده مقام دستور دهنده می باشد.
TOP