۱۳۹۶-۰۶-۰۵

اخوان طیب

۱۳۹۶-۰۶-۰۵

احمدرضا نصر

۱۳۹۶-۰۶-۰۵

دکتر محمد تاجمیرریاحی

۱۳۹۶-۰۴-۱۱

فرزاد صدوقی

۱۳۹۶-۰۴-۱۱

محمد هادی رفیعی

جراح عمومی
۱۳۹۶-۰۴-۱۱

مجید حقیقت

۱۳۹۶-۰۴-۱۱

عباسعلی نصراصفهانی

۱۳۹۶-۰۴-۱۱

محمد رحیم بصیرت

۱۳۹۶-۰۴-۱۱

فرج اله هدایت