این بخش در طبقه سوم سانتر قلب بیمارستان سینا قرار گرفته است.این بخش شامل یک اتاق دیالیز چهار تخته ،یک اتاق ایزوله می باشد. بیماران با شرایطی که نیاز به حمایت تنفسی دارند ،بیمارانی که پس از عمل های جراحی بزرگ نیاز به کنترل  خونریزی دارند ،بیماران CVA ،آمبولی ریه ، نورولوژی و … در این بخش بستری می شوند. همچنین پرستاران بخش مراقبت های ویژه نیاز به دانش و مهارت ویژه دارند ،تشخیص و دیس ریتمی های مختلف خطرناک ، انجام لوله گذاری در موارد ضروری و تسلط کامل بر روند احیاء قلبی-ریوی از مهارت های پرستاران بخش های ویژه می باشد.