معرفی بخش داخلی

این بخش در طبقه اول بیمارستان واقع شده و شامل سه اتاق خصوصی ،سه اتاق سه تخته و یک اتاق ایزوله می باشد که دارای امکانات رفاهی کامل از قبيل تلویزیون ،گیرنده دیجیتال ،یخچال ،اینترنت پرسرعت، تخت هاي دارای سیستم اکسیژن مرکزی و سیستم احضار پرستار می باشد.
بیماران با جراحی های عمومی ،داخلی ،عفونی ،اورتوپدی و ... با اطمینان خاطر در این بخش بستری خواهند شد.

TOP