واحد بهبود کیفیت بیمارستان در ساختمان اداری بیمارستان طبقه اول واقع شده است و با ابلاغ برنامه اعتبار بخشی بیمارستان از سوی وزارت متبوع در سال 91 ، شروع به کار کرده است.
این واحد علاوه بر استقرار و اجرای سنجه های بهبود کیفیت هماهنگی کلیه فعالیت های اعتبار بخشی در بیمارستان را نیز بر عهده دارد. و آن ها را تحت کنترل ونظارت قرار می دهد.
تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
• تدوین برنامه بهبود کیفیت و برنامه عملیاتی سالیانه بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی
برنامه ریزی ، زمانبندی و حضور در کلیه کمیته های بیمارستانی
تدوین آئین نامه داخلی کمیته ها و تیم مدیریت اجرایی با مشارکت دبیران مربوطه
حضور در کلیه بازدید های مدیریتی و میدانی ایمنی
• هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان
• پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها،اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
• تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده
• تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری،قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان
• تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان
• تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان
• نظارت بر روند و اجرای خط مشی و روش های بیمارستان
• پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان
• هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل بیمارستان
• نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی 
• پیگیری موارد ارجاعی از واحد بهبود کیفیت بیمارستان 
• انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق
• بررسی و تحلیل شرایط موجود و پیشنهاد راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم
• جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان ، لوازم و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط به پیرامون آن جهت مسئولان مربوط
• مشارکت در ممیزی داخلی بیمارستان در راستای استانداردهای مختلف
• تهیه گزارش ممیزی و پیگیری اقدامات اصلاحی
• نظارت بر تحلیل شاخص ها و برنامه های عملیاتی
• نظارت بر کلیه امور اعتباربخشی بخش ها از طریق اپلیکیشن بیمارستان