معرفی مسئول روابط عمومی بیمارستان و مرکز قلب سینا

جناب آقای علی حاتمی

سمت فعلی

مسئول روابط عمومی

مدارک تحصیلی

  • دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی
  • کارشناسی پرستاری

سوابق کاری

  • کارشناس آموزش و پژوهش بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شوشتر
  • مسئول دفتر معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی - دانشجویی دانشکده علوم پزشکی شوشتر
  • مسئول روابط عمومی معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی - دانشجویی دانشکده علوم پزشکی شوشتر
  • کارشناس نشریات دانشکده علوم پزشکی شوشتر
  • کارشناس دانشجوی نمونه دانشکده علوم پزشکی شوشتر
  • کارشناس ترفیع سالانه و تعیین رکود علمی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

ایمیل

  • alihatami97@yahoo.com
  • alihatami@nm.mui.ac.ir
TOP