ICU قلب

 


این بخش (مختص بیماری های قلبی ) در طبقه سوم بیمارستان واقع شده ،این بخش شامل چهار تخت فعال می باشد. در این بخش ریکاوری بیماران بعد از عمل جراحی قلب ،تعبیه چست تیوپ بعد از عمل جراحی قلب ،عارضه پنوموتراکس بعد از گذاشتن پیس میکر دائم ،بیماران از اتاق عمل قلب در این بخش پذیرش می شوند.بیماران بدحالی که قبلا در همین مرکز عمل جراحی قلب شده اند ،پس از هماهنگی با جراح قلب و متخصص بیهوشی در بخش ویژه بستری می شوند. جهت ارائه خدمات هرچه بهترپرستاری ،پرسنل این بخش از افراد مجرب و آموزش دیده هستند که رسیدگی به امور بیماران به بهترین نحو انجام خواهد شد.بیماران در این بخش اطمینان خاطر خواهند داشت.