معرفی مدیر داخلی بیمارستان و مرکز قلب سینا

جناب آقای اقبال شکرگزار

سمت فعلی

مدیر داخلی بیمارستان و مرکز قلب سینا

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
  • کارشناسی پرستاری

سوابق مدیریتی

  • مدیر داخلی بیمارستان میلاد اصفهان

ایمیل

...

TOP