معرفی مدیر داخلی بیمارستان و مرکز قلب سینا

سرکارخانم دکتر فاطمه نصر اصفهانی

سمت فعلی

مدیر داخلی بیمارستان و مرکز قلب سینا

مدارک تحصیلی

  • دکتری تخصصی مدیریت آموزشی
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  • کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

سوابق مدیریتی

  • کارشناس امور بیمارستانی در بیمارستان امام خمینی سمیرم اصفهان
  • مسئول اجرای استاندارهای حیطه درمانی، تجهیزاتی و فضای فیزیکی بیمارستان سیدالشهدا اصفهان
  • کارشناس امور بیمارستانی در بیمارستان و مرکز قلب سینا
  • عضو هیئت مدیره شرکت خدمات بهداشتی و درمانی کیان طب زاینده رود
  • عضو هیئت مدیره و مدیر پلی کلینیک تخصصی مریم

ایمیل

royanasr620@gmail.com

TOP