معرفی واحد پژوهشی بیمارستان و مرکز قلب سینا

جناب آقای دکتر محمد نصر اصفهانی

سمت فعلی

مدیر فنی

مدارک تحصیلی

  • دکتری مکاترونیک
  • کارشناسی ارشد مکاترونیک
  • کارشناسی ابزار دقیق

سوابق

  • مدیر تعمیر و نگهداری (نت) شرکت هرمس مفتول
  • سرپرست برق شرکت بناهای پیش ساخته دیسمان
  • استاد دانشگاه

ایمیل

  • mne1359@gmail.com
TOP