معرفی مدیر فنی بیمارستان و مرکز قلب سینا

جناب آقای دکتر محمد نصر اصفهانی

سمت فعلی

مدیر فنی

مدارک تحصیلی

  • دکتری مکاترونیک
  • کارشناسی ارشد مکاترونیک
  • کارشناسی مهندسی کنترل ابزار دقیق

سوابق مدیریتی

  • استاد دانشگاه
  • مدیر برق شرکت بناهای پیش ساخته دیسمان
  • مدیر فنی شرکت هرمس مفتول
  • عضو انجمن مکاترونیک ایران
  • عضو انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران

ایمیل

  • mne1359@gmail.com
  • ase260@yahoo.com

تلفن

031-32205025 (داخلی 514)

TOP