معرفی مسئول بهبود کیفیت بیمارستان و مرکز قلب سینا

سرکارخانم منصوره مجلسی

سمت فعلی

مسئول بهبود کیفیت

مدارک تحصیلی

سوابق کاری

ایمیل

تلفن

  •  (446) 031-32205025
TOP