معرفی سوپروایزرین بیمارستان و مرکز قلب سینا

سرکارخانم افسانه قربانیان

سمت فعلی

سوپروایزر بالینی

سوابق مدیریتی

مدارک تحصیلی

ایمیل

تلفن

سمت فعلی

سوپروایزر بالینی

مدارک تحصیلی

سوابق مديريتی

ایمیل

تلفن

جناب آقای داوود یاوری

سرکارخانم زهرا شاهمرادی

سمت فعلی

سوپروایزر بالینی

مدارک تحصیلی

  • كارشناسي پرستاري

سوابق مديريتی

  • پرستار بخش نوزادان
  • پرستار بخش داخلي - جراحي
  • سرپرستار بخش نوزادان
  • مسئول واكسيناسيون و آموزش شيردهي
  • سوپروايزر آموزشي
  • مسئول حقوق گيرنده خدمت
  • مسئول رسيدگي به شكايات

ایمیل

behnoosh.shamoradi.1971@gmail.com

تلفن

سرکارخانم سحر جهانبین

سمت فعلی

سوپروایزر آموزشی

مدارک تحصیلی

سوابق مديريتی

ایمیل

تلفن

سمت فعلی

سوپروایزر کنترل عفونت

مدراک تحصیلی

سوابق مديريتی

ایمیل

تلفن

سرکارخانم مینا مرزبان

سرکارخانم کبری اکبرپور

سمت فعلی

سوپروایزر آموزش سلامت همگانی

مدارک تحصیلی

سوابق مديريتی

ایمیل

تلفن

TOP